KALİTE POLİTİKASI

 • Hizmet verdiğimiz müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini her zaman en doğru ve en kaliteli şekilde karşılayarak müşterilerimizin tatmin seviyesini en üst düzeye çıkarmak ve tüm bunları en yüksek verimlilikle gerçekleştirebilmek ve Müşteriye Değer katmaktır.
 • Çalışanlarımızın tamamının katılımı ve isteği ile sektörümüzde aranılan ve güvenilen bir firma olmak, Sürekli iyileştirmeyi sağlamak
 • Müşterilerimizin beklentilerini Ürün uyumluluğunu, sevkiyatın ve ürünün zamanında teslimatını tam olarak karşılamak,
 • Hizmetlerimizde ve sistemimizde kurmuş olduğumuz kalite yönetim sisteminin şartlarını ve Hedeflerimizi ulaşmayı sağlamak ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi ile müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlamak
 • Politikamızı, politikamızla tutarlı olan kalite hedeflerimizi ve kurmuş olduğumuz kalite yönetim sistemimizi sürekli gözden geçirerek iyileşmesini sağlamak.
 • Müşteri ihtiyaçlarını zamanında ve istenilen şekilde karşılamak,
 • Süreçlerin temel performans göstergelerinin ölçülmesi ve yönetilmesi ile süreçlerin sürekli iyileştirilmesinin sağlanması,
 • Ürün güvenliğini sağlamak
 • Etik kurallarına uygun olarak bir kültür geliştirmek
 • Riski her zaman var sayan düşüne ve azaltmayı hedef kabul eden bir kültüre sahip olmak
 • Hızlı ve doğru şekilde hizmet üretebilmek,
 • Her zaman güvenilir bir firma olmak, bu amaçlarımızı çalışanlarımıza ve bağlam anlamında olduklarımıza sunmak
 • Mevcut durumumuzu korumakla yetinmeyip her noktada sürekli iyileşmeyi temel felsefemiz olarak belirlemek, Hedeflerimize ulaşabilmenin en kestirme yolu, kararlı bir politika izleyerek, olayların sebep sonuç ilişkilerini araştırıp, bir ekip çalışması ile başarabileceğimize inanmaktayız.
 • Savunma sanayinin ,kamu kuruluşlarının ve özel teşebbüs firmalarının ihtiyaçlarına göre iklimlendirme cihazı tasarım, üretim satış sonrası taleplerini karşılamayı amaçlayarak ülke ekonomisine katkı sağlamak
 • Müşteri istek ve beklentileri ve piyasa şartları doğrultusunda ürün ve hizmet kalitemizi sürekli geliştirmek
 • Tüm çalışmalarımız sırasında ortaya çıkabilecek kirliliğin azaltılması ve çevrenin korunması için gerekli tedbirleri almak,
 • Kaynak temini esnasında özellikle sürdürülebilir kaynak teminine öncelik vermek,
 • Faaliyetlerimiz esnasında iklim değişikliğine sebebiyet verecek, ekosisteme zarar verecek tüm faaliyetlerden kaçınmak,
 • Tüm çalışanlarımız, müşterilerimiz ve ziyaretçilerimiz de dahil olmak üzere önce insan felsefesine dayanarak iş sağlığı ve güvenliği kapsamında gerekli tüm tedbirleri alarak yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesini sağlamak,
 • Tüm bunları yerine getirirken ilgili birincil ve ikincil mevzuat şartlarına, müşteri şartlarına, standart şartlarına uyacağımızı taahhüt ederiz.
ISO 9001.2015 AS9100

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

 • Kuruluşumuz yönetimi; ISO 27001 kapsamında belirlediği hedef ve politikalarını gerçekleştirmek için Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini ISO/IEC 27001’de belirtilen gereksinimleri yerine getirecek şekilde kurarak yürütür.
 • Bu taahhüdün sonucu olarak, firma genelinde bilgi güvenliği farkındalık programları düzenler ve alt yapı yatırımlarını sürdürür.
 • BGYS kurulurken üst yönetim tarafından BGYS Yönetim Temsilcisi atama yazısı ile atanır. BGYS Yönetim Temsilcisi değiştiğinde, işten ayrıldığında üst yönetim tarafından doküman revize edilerek atama tekrar yapılır.
 • BGYS Yönetim Temsilcisini belirlemek ve değiştirmek üst yönetimin yetkisindedir.
 • Yönetim kademelerindeki yöneticiler güvenlik konusunda alt kademelerde bulunan personele sorumluluk verme ve örnek olma açısından yardımcı olurlar. Üst kademelerden başlayan ve uygulanan bir güvenlik anlayışıyla, firmanın en alt kademe personeline kadar inilmesi zorunludur. Bu yüzden firmadaki yöneticilerin gerek yazılı gerekse sözlü olarak güvenlik prosedürlerine uymaları, güvenlik konusundaki çalışmalara katılmaları konusunda güvenlik ile ilgili çalışmalarda bulunan personele destek olurlar.
 • ISISO ve çalışanları olarak, bilgi güvenliğimize ve bilgi varlıklarımıza yönelik her türlü riski yönetmek amacıyla;
 • Kurumsal bilgileri, personel özlük bilgilerini, müşteri verilerini (finansal veriler, kişi bilgileri...) değerli ve kritik kabul etmekte ve bilgi güvenliği ile ilgili yasaların gerektirdiği zorunlulukları yerine getirmeyi
 • Kurumsal faaliyetlerimizin gerçekleşmesinde kullanılan bilişim hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi, kişisel ve özel verilere erişimin sadece yetkili kişilerce erişilebilmesi amacıyla gerekli altyapıyı sağlamayı ve gerekli güvenlik tedbirlerini almayı,
 • Şirket güvenilirliğini ve kurumsal imajını korumayı
 • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uymayı,
 • Bilginin erişilebilirliğini, bütünlüğünü ve gizliğini korumayı,
 • İç ve dış paylaşımlara yönelik kurumsal sorumluluklardan kaynaklanan, bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamayı, tüm iş süreçlerinin risklerini değerlendirmeyi, olası riskler karşısında etkin iletişim sistemleri geliştirmeyi
 • Bilgi varlıklarına yönelik riskleri sistematik olarak yönetmeyi
 • Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimleri gerçekleştirmeyi, taahhüt eder, uyguladığımız diğer yönetim sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, yazılım, donanım ve bulunduğumuz sektöründe bilgi güvenliği açısından öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız
 • Bilgi varlıklarının gereken seviyede güvenilirliğini sağlamak amacıyla çalışanların farkındalık düzeyini ve sistem bilincini oluşturmayı, şirket kültürünün bir parçası olarak görerek, sürekli iyileştirilmesini daimî bir hedef olarak sağlamayı, taahhüt eder.
ISO 27001.2017

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Bünyemizde iş güvenliğine yönelik kanun, yönetmelik ve tüzüklere bağlı olarak ISO 45001-2016 standartlarına uygun işçi sağlığı ve is güvenliği yönetim sistemlerini oluşturmak ve sürekli iyileştirmeyle destekleyerek güncel tutmak. Firmamız Yetki ve iş kapasitesi anlamında aldığı her türlü işdeki aktivitelerini Profesyonel bir anlayış ve sorumluluk görevi icersinde İş Emniyeti başta olmak üzere Havacılık ve savunma sanayisinde Savunma sanayi ve endüstriyel alanda soğutma/ısıtma klima sistemleri tasarımı ,geliştirme ve üretimi ile bu sistemlere ait her türlü malzeme ve ekipmanlarının pazarlama ,satış ve satış sonrası hizmetleri ile üretimi alanında liderlik düşüncesini bununla ilgili faaliyetlerini en üst kalite seviyesinde yürütürken çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğinin istisnasız korunması ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi gerekli kaynakların sağlanması hususunu ana amaçları arasında değerlendirmektedir. Bu bağlamda aşağıdaki hususların teminini ve idamesini taahhüt ederiz. Risklere göre uygun acil durum (Operasyonel risklere, deprem, yangın, sel, sivil savunma vb.) eylem prosedürlerini ve işin devamlılığı imkânlarını oluşturmak, sürdürmek ve acil durum risklerini azaltmak

Yürürlükte bulunan İSG ile ilgili yasal mevzuat ve idari düzenlemelere uymak. Tüm çalışanlara bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler vermek

Personelimizin sorumlulukları kapsamında gerekli eğitim desteğini sağlamak. ISG faaliyetlerindeki tüm süreçlerde çalışmalarını sürdürerek, sürekli olarak iyileştirme yapacak, böylelikle tehlikeleri minimuma indirecektir

ISO 45001.2018

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Üretim hatlarındaki (SÜREÇLERİMİZDE) tüm operasyonlarında ve ürünlerinde çevresel gözden geçirme faaliyetlerini yürütecektir. Çevresel açıdan sürekli gelişmeyi sağlayacaktır. Çevreyle ilgili mevzuata ve idari düzenlemelere uyacaktır. Kirlenmenin önlenmesi için; Yeni ürün, proje ve operasyonlarında çevre faktörünü dikkate alacaktır. Çalışanlara, güvenli ve emniyetli çalışma ortamı sağlanmalıdır. Çevre ve çevre düzenlemesi, bireyin yaşam kalitesini ve huzurunu etkileyen faktörler olarak kabul edilmektedir.

Çevreye verilen önem ile bireylerin sağlığı ve emniyeti ve olası kazaların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması hem firmaya hem de çalışanlara ekonomik değer sağlayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti İş Kanunları esas alınmaktadır. Şirketimiz faaliyet gösterdiği alanda kanun ve yönetmelikleri de benzer uygulamaları zorunlu kılmaktadır. Şirketimizin her kademesinin, Yukarıda açıkladığımız 3 ana konuda, güveli iş koşulları ile emniyetli ve sağlıklı bir çevre sağlamadaki sorumluluğu şirketimiz Sağlık Emniyet ve Çevre politikalarının temel prensiplerinden biridir. Bireylerin sağlık ve güvenlikleri şirketimiz ‘in birinci önceliğidir. Şirketimiz doğru bir çevresel işletme anlayışıyla, arama, üretim ve operasyonlar esnasında çevreye verilebilecek zararı ortadan kaldırma veya en aza indirme sorumluluğunun farkındadır. Sağlık, emniyet ve çevre politikalarının uygulanması, tüm çalışanların gayreti ve bu sorumlulukların bilincinde olmayı gerektirir. Şirketimiz bu politikaların uygulanmasında tüm çalışanların iş birliği içinde olmasını beklemektedir

Bulunduğumuz yer, yaptığımız iş ve konum itibari ile çevre konusunda ve hurda olarak belirlenen, geri dönüş sistemlerinde oluşabilecek ve toplanacak malzemeler için anlaşma yapılmıştır. Konu hassasiyeti acısından tüm personele tebliği yapılmıştır. İyileştirmelerin sürekliliğini sağlayacak ve alınan kararların takipçisi olacaktır.

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi aracılığı ile Çevre kirlenmesine etki eden şirket içi ve dışı etkenleri en aza indirmek ve bu çerçevede;

 • Kaynakları etkin ve akılcı bir şekilde kullanmayı,
 • Geri dönüşüm teknolojisi uygulamayı,
 • Yasal şartlara ve mevzuata uygun çalışmayı,
 • Şirket içinde ve dışında çevre ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri organize etmeyi, bu tür faaliyetlere destek vermeyi,
 • Sürekli gelişmeyi sağlamayı

Taahhüt ederiz.

Çevre Politikası
WatsApp ISISO